Çocuk Onkolojisi ve Kemik İlik Nakli Bilim Dalı

Pediatrik Onkoloji Poliklinik Hizmetleri:

·       Pediatrik kanser hastalarının tanısal işlemleri ve şüphe edilen hastalarda ayırıcı tanı hizmetleri verilmektedir.

·     Lösemiler (ALL, AML, KML, JMML), Lenfomalar (NHL, HL), Santral Sinir Sistemi Tümörleri (Medulloblastom, Ependimom, Glioblastom, Astrositom, Pons Gliomu, Optik Gliom), Nöroblastom, Wilm’s Tümörü, diğer böbrek tümörleri, Rabdomyosarkom, Germ Hücreli Tümörler, Osteosarkom, Ewing-PNET Tümörleri, diğer yumuşak doku sarkomları, diğer kemik tümörleri, Tiroid Kanserleri, Nazofarinks Karsinomu, şüpheli lenf nodu büyümeleri, Damarsal Tümörler, Malign Melanom ve tümör riski yüksek hastalıkların tanı ve tedavi ve takipleri yapılmaktadır.  

·       Poliklinikte onkoloji uzmanı konsültan eşliğinde yan dal asistanı, pediatri asistanı ve intörn doktorların, dört adet deneyimli onkoloji hemşiresinin yardımıyla hizmetler yürütülmektedir.

·       Gereken kan testleri deneyimli hemşireler tarafından kan alma odasında alınmaktadır.

·       Pediatrik Onkoloji Polikliniğinde ayaktan tedavi ünitesinde mevcut olan 10 yatakta kemoterapi ve gerektiğinde destek tedaviler yapılabilmektedir.

·       Poliklinikte mevcut olan müdahale odasında kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi işlemleri yapılmaktadır.

·       Muayene odalarında mevcut olan mikroskop yardımıyla periferik yayma ve kemik iliği değerlendirmesi yapılmaktadır.

·       Müdahale odasında tanımlayıcı lomber fonksiyon ve intratekal kemoterapi yapılmaktadır.

·       Tüm hastalar için ayrıntılı onkoloji dosyası ve tedavi kartı tutulmakta olup tedaviler bu dosya ve kartlar üzerinden görevli doktor ve hemşirelerin gözetiminde verilmektedir.

 

Pediatrik Onkoloji Klinik Hizmetleri:

·      20 yataklı Pediatrik Onkoloji Servisinde, pediatrik kanser hastalarının tanısal işlemleri ve şüphe edilen hastalarda ayırıcı tanı hizmetleri ile tedavisini yatarak alması gereken (yüksek dozlu kemoterapiler), genel durumu bozuk olan Pediatrik Onkoloji hastalarının tedavi ve izlemi yapılmaktadır.

·       Serviste onkoloji uzmanı konsültan eşliğinde yan dal asistanı, pediatri asistanı ve intörn doktorların ve sekiz adet deneyimli onkoloji hemşiresinin yardımıyla hizmetler yürütülmektedir.

·       Gereken hastalar (ağır nötropenik veya mikrobiyal üremesi olan) mevcut 2 adet izole odada takip ve tedavi edilmektedir.

·       Genel durumu bozulan hastalar 2 yataklı ventilatör ve acil müdahale imkanı bulunan Ara Yoğun Bakım Ünitesinde izlenmektedir.

·       Gerektiğinde servisteki diğer yataklarda da oksijen desteği verilebilecek tertibat mevcuttur.

·        Kemoterapiler hastane merkezi robotik sistemle hazırlanmakta olup deneyimli hemşireler gözetiminde hastalara verilmektedir.

·       Gereken kan testleri doktorlar ve deneyimli hemşireler tarafından yatak başında alınmaktadır.

·       Serviste mevcut olan müdahale odasında kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi işlemleri yapılmaktadır.

·       Doktor odasında mevcut olan mikroskop yardımıyla periferik yayma ve kemik iliği değerlendirmesi yapılmaktadır.

·       Müdahale odasında tanımlayıcı lomber fonksiyon ve intratekal kemoterapi yapılmaktadır.

·       Tüm hastalar için ayrıntılı onkoloji dosyası ve tedavi kartı tutulmakta olup tedaviler bu dosya ve kartlar üzerinden görevli doktor ve hemşirelerin gözetiminde verilmektedir.

 

Pediatrik Kök Hücre Nakil Hizmetleri:

  • Malign hastalık (lösemiler, lenfomalar, nöroblastom ve diğer solid tümörler başta olmak üzere) ve non-malign hastalık (talasemiler, orak hücre anemisi, immün yetmezlikler, metabolik hastalıklar) tanılarıyla izlenmekte olan hastalardan gerekli olanlarına allojenik veya otolog kök hücre nakli yapılmaktadır.
  • Pediatrik KİT Merkezindeki 4 adet izole ve hepatik filtreli ve yoğun bakım yatağı özelliği taşıyan monitörize odalarda takip ve tedavi yapılmaktadır.
  • Kemik İliği Koordinatörü aracılığı ile gereken hastalara yurt içi ve yurt dışı kök hücre bankalarında akraba dışı donör taraması yapılabilmektedir.
  • Akraba donör saptanan hastalar için kök hücre toplama işlemi onkoloji uzmanı eşliğinde ameliyathane şartlarında kemik iliğinden veya aferez ünitesi yardımı ile periferik kandan yapılabilmektedir.
  • Otolog kök hücre nakli için de kök hücre toplama işlemi onkoloji uzmanı eşliğinde ameliyathane şartlarında kemik iliğinden veya aferez ünitesi yardımı ile periferik kandan yapılabilmektedir.
  • Nakil öncesi hasta işlemleri, donör taraması işlemleri, nakil sonrası takip işlemleri Pediatrik KİT Polikliniğinde onkoloji uzmanı, KİT Koordinatörü, Pediatri Asistanı eşliğinde yapılmaktadır.
  • Toplanan veya dış merkezden gönderilen ürünlerin analizi, canlılık ve saflaştırma işlemeleri aferez ünitesi yardımıyla yapılmaktadır.